Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Třídy

Třída Kuřátek

Koncepce programů pro předškolní vzdělávání umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílný věk, schopnosti a učební předpoklady. Proto je tato třída smíšená, máme v ní zapsáno 20 dětí, navštěvují ji děti ve věku od 3 do 6 let. Jsou zde společně zařazeni sourozenci, děti příbuzné i kamarádi. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout, vznikají pestré vztahy, děti se učí vzájemně komunikovat, předávat si zkušenosti i řešit společně konflikty.

Mladší děti se seznamují s prostředím, ostatními dětmi a dospělými, učí se komunikovat, snaží si hrát a dělit o hračky i pomůcky. Také se učí zvládat sebeobslužné činnosti podle vzoru starších kamarádů.

U starších dětí se přirozeně rozvíjí tolerance a ohleduplnost i správné chování a pomoc mladším a slabším kamarádům.

Zvýšenou pozornost věnujeme předškolním dětem. Připravujeme nabídku činností, které rozvíjí jejich schopnosti, vědomosti a dovednosti. Podporujeme jejich samostatnost při sebeobsluze, hrách, pracovních, pohybových i dalších činnostech. Předškoláci se učí soustředit na práci, i když jsou ve třídě také menší děti. To jim bude určitě přínosem, především pokud nastoupí do malotřídní základní školy v Ladné.

Usilujeme o to, aby se všechny děti mohly spokojeně a všestranně rozvíjet dle svých schopností a zájmů. S dětmi pracujeme více individuálně. Dáváme přednost smyslovému vnímání a preferujeme učení na základě prožitků a zkušeností. Vedeme děti k lásce k blízkým, starším lidem, domovu, naší obci a snažíme se u nich podporovat kladný vztah k přírodě, práci a dalším hodnotám.

Třídní vzdělávací program je tvořen tak, aby byl pestrý, zajímavý a aby našim dětem poskytoval co nejvíce podnětů k přirozenému rozvoji. Záleží nám na všestranné spokojenosti při pobytu v naší mateřské škole.

 

 

 

Třída Berušek

Motto:

„ Nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti znovu. Nikdy. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

 

V této heterogenní třídě je zapsáno 22 dětí ve věku od 3 do 6 let. 

Všechny děti jsou vedeny ke vzájemné spolupráci. Mladší děti se učí od starších a starší pomáhají mladším. Je to základ k utváření dobrých mezilidských vztahů. Rádi bychom je naučili vážit si jeden druhého, respektovat se, dodržovat pravidla soužití a navzájem si pomáhat.

Ve třídě jsou vybudovány hrací kouty - kout s auty, dopravním kobercem a velkými molitanovými kostkami, kout s domečkem pro panenky, s kočárkem a oblečením, kuchyňský kout, čtenářský koutek s knihovnou, obchůdek, klavír se sadou Orffových hudebních nástrojů, smyslový koutek s kynetickým pískem a plastelýnou a v neposlední řadě náš přírodovědný koutek s akváriem, kde sídlí dvě Oblovky obrovské, o které se děti starají a pozorují je pomocí lup. Ve třídě je také umístěn interaktivní 3D panel sloužící pro obě třídy, který byl pořízen díky projektu "Využití ICT ke vzdělávání ke vzdělávání v MŠ" je spolufinancován EU.

Třídní vzdělávací program vychází ze ŠVP. Cíle třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností zájmů a individuálních potřeb dětí. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk.

Zvýšenou pozornost věnujeme předškolním dětem, aby byly dobře připravené na jejich další životní etapu a to vstup do základní školy. Zaměřujeme se na oblast nejen rozumovou, ale i sociální a emoční. Podporujeme u dětí samostatnost, a to ve všech směrech, nejen při sebeobsluze, ale i při hrách, pracovních a pohybových činnostech.

Ve výchovné práci dáváme přednost rozvíjení smyslového vnímání, učíme se na základě prožitku a zkušeností. Využíváme blízkosti lužního lesa, polí, luk, řeky i rybníka k častým vycházkám do přírody, k poznávání, zkoumání a objevování. Snažíme se vést děti k lásce k domovu a citu k přírodě.